DOKUMENTACJA

Statut przedszkola:

Podstawy prawne na podstawie których został opracowany statut przedszkola.

1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.
/tekst jednolity Dz.U. Z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami/.

2. Ustawa z 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela 
/ Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami /

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. /Dz.U. z 2001r.
Nr 61, poz.624 z późniejszymi zmianami /.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół / Dz.U. z 2009r. Nr 4, poz. 17/. 

5. Konwencja o prawach dziecka / Dz.U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 i 527 /

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i placówkach (Dz.U. Z 2010r. Nr 228, poz.1487)

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168, poz.1324)

8. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach /Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz.69 z późniejszymi zmianami/.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
Nazwa Przedszkola

1. Przedszkole nosi nazwę: Publiczne Przedszkole im. E.Szelburg-Zarembiny
2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul.Dworcowej21 w Skępem
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto i Gmina Skępe
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko – Pomorskie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
5. Nazwa przedszkola jest używana w brzmieniu: 
6. Publiczne Przedszkole im. E.Szelburg-Zarembiny w Skępem
7. Przedszkole może stosować skrót: Publiczne Przedszkole w Skępem Przedszkole używa pieczęci podłużnej w brzmieniu:


PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
im.E.Szelburg-Zarembiny
87-630 Skępe ul Dworcowa21
NIP 4660197040 REGON 910004657
tel.0542877216 * 

§ 2
Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty /Dz.U.Nr 95 poz.425 z 1991r. z późniejszymi zmianami/ i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
2. Aktu założycielskiego
3. Niniejszego statutu.
§ 3

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerw, ustalonych przez organ prowadzący.
2. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 16.00.
3. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
4. Czas pracy przedszkola wynosi 8 godzin dziennie, w tym 5 godzin na realizację podstawy programowej.
5. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.

§ 4

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
1) Miasto i Gminę Skępe
2) rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.
2.Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole ustala organ prowadzący z uwzględnieniem art. 6 pkt 1 Ustawy.
1) wielkość środków finansowych w budżecie przedszkola winna zapewnić warunki do realizacji podstawy programowej
2) wychowanie, nauczanie i opieka w zakresie co najmniej podstawy programowej w przedszkolu jest bezpłatna. Powyżej tej podstawy rodzice mogą zadeklarować określoną kwotę na polepszenie warunków przedszkola
3) pokrycie kosztów posiłków (wartość artykułów spożywczych) spożywanych przez dziecko należy do obowiązków rodziców

3. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka.
4. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy (m.in. odpowiednia liczba dzieci w oddziale) oraz oczekiwań rodziców.
5. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii
6. Dzieci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (rytmika, język obcy, gimnastyka ogólnorozwojowa, itp.)
7. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są przez organ prowadzący.
8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4 letnich i około 30 minut dla dzieci 5-6 letnich.
9. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
10. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola

§ 5
„1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
1) wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
2) budowaniu systemu wartości , w tym wychowywaniu dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe,
3) kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
4) rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
5) stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych ,
6) trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
7) budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
8) wprowadzeniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijaniu umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
9) kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
10)zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowaniu tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w szkole.
2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku;
3) wspomaganie rozwoju mowy;
4) wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych;
7) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
8) wychowanie przez sztukę – muzyka, śpiew, pląsy i taniec;
9) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
12) wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt;
13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
14) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. 
15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.” * 

3. Działania edukacyjne koncentrują się w szczególności na:
1) zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
2) uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
3) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
4) rozwijaniu wrażliwości moralnej,
5) kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
6) rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
7) rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
8) zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

4. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiąganie dojrzałości szkolnej.

§ 6

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno –kulturowym i przyrodniczym.
„2. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego, a także programy działalności innowacyjnej. Wybór programu określają odrębne przepisy.” **
3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w programie rozwoju placówki , oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
5. Czas trwania zajęć wychowawczo – dydaktycznych z dziećmi jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
1) z dziećmi 3-4 letnimi 15 minut
2) z dziećmi 5-6 letnimi 30 minut.
6. Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy.

§ 7
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
4) współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

§ 8
„1. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom i nauczycielom.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
1) rodziców dziecka, 
2) nauczyciela, 
3)wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty,
4poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
3. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.
4.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:
1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
2) w formie porad i konsultacji.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
7. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
8. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
9. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż pięć osób.
10. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. W zajęciach nie powinny uczestniczyć jednocześnie więcej niż cztery osoby.
11. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. W zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż dziesięć osób.
12. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.
13. Działania, o których mowa w ust. 11, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
14. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.
15. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do obowiązków zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.
16. Zespół, o którym mowa w ust. 14, tworzy dyrektor.
17. Zespół tworzony jest dla:
1) dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,
2) dziecka, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.
18. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.
19. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczególne.
20. Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka,
2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
21. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
1) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej i pisma,
2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym dzieckiem,
3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci,
4)podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
5) współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.

22. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Ma ono na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.
23. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, powoływanie zespołu specjalistów oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka określa Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Przedszkolu.
24. Przedszkole może organizować zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci posiadających orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej.
25.W przedszkolu opracowano Procedurę organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.” *

§ 9

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału lub potrzeb placówki.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciel prowadzi swój odział przez cały okres pobytu dzieci w przedszkolu.
3. Zapewnia się rodzicom możliwość wpływania na dobór nauczyciela, któremu 
dyrektor powierzył dany oddział.

ROZDZIAŁ III
Organy przedszkola

§10
1. Organami przedszkola są:
1) dyrektor przedszkola,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców
2. Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej odpowiada za całokształt warunków działalności przedszkola na wszystkich odcinkach.
3. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni zastępca wyznaczony przez organ prowadzący lub inny nauczyciel tego przedszkola wyznaczony przez dyrektora placówki.
4. Rada pedagogiczna, i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 11

1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.
3. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.
„4.Zadania dyrektora są następujące:
1) organizuje pracę placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
3) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki
6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
7) może, w drodze decyzji administracyjnej, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadkach określonych w dalszej części statutu przedszkola,
8) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar,
9) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela lub nauczycieli program wychowania przedszkolnego (dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego),
10) jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
11) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z:
a) rodzicami uczniów,
b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
c) placówkami doskonalenia nauczycieli,
innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz 
d) instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
12) powołuje zespół ds pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu, pracę kilku zespołów może koordynować ta sama osoba.
13) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami,
14) koordynuje współdziałanie organów przedszkola, zapewnia im swobodne działanie zgodnie z prawem oraz wymianę informacji między nimi,
15) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p.poż.” * 

5. W wykonywaniu swoich działań dyrektor współdziała z radą pedagogiczną i rodzicami, a w szczególności: zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola.
6. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczanie, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.
„7. W celu umożliwienia rozwiązywania wewnątrz przedszkola sytuacji konfliktowych wynikających między organami przedszkola ustala się :
1) konflikty wynikłe między rodzicami a pozostałymi organami szkoły rozstrzyga po zbadaniu ich zgodności z prawem oświatowym dyrektor przedszkola, a jeśli dotyczą dyrektora – rada pedagogiczna, rada rodziców.
2) konflikty między rada pedagogiczną a pozostałymi organami rozstrzyga dyrektor przedszkola lub jeśli jest on stroną w sporze organ prowadzący ,
3) inne, nie określone wyżej konflikty rozpatruje w świetle prawa oświatowego i wewnętrznego aktów prawno – organizacyjnych przedszkola oraz rozstrzygnięcia podejmuje odpowiednio dyrektor przedszkola lub rada rodziców.,
4) wynikłe między organami przedszkola konflikty rozpatrywane i rozstrzygane będą na podstawie pisemnego wniosku skierowanego przez zainteresowana stronę do organu, w którego kompetencji jest rozstrzygnięcie konfliktu.
5) od decyzji organu rozstrzygającego konflikt, służy stronie zainteresowanej prawo odwołania do innego wskazanego organu.” *

§ 12
1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej.
5. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności
1) uchwalenie statutu przedszkola oraz zmian do statutu będących wynikiem aktualnych przepisów prawa,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
3) „skreśla się pkt 3” **
4) uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej,
5) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć,
6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy,
7) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
8) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
7. Rada pedagogiczna opiniuje:
1) projekt planu finansowego przedszkola,
2) wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,
3) organizacje pracy placówki,
4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych.
„5) programy wychowania przedszkolnego wybrane przez nauczycieli.”***

8. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.
9. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
11. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
12. Szczegółowe zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności znajdujący się w dokumentacji przedszkola.

§13
„1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
3. W wyborach o których mowa w ust. 2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.
5. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.
6. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora oraz Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
7. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania lub wychowania,
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
8. Jeśli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu o którym mowa § 13 ust.7 pkt 1 program ten ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
9. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców, o którym mowa w § 13 ust.4.” *

ROZDZIAŁ IV
Organizacja Przedszkola

§ 14

1. Podstawową jednostką organizacyjna przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień i łączenia rodzeństwa.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja każdego roku.
4. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
5. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów
2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracownika zajmującego stanowisko kierownicze 
3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole 
4) przerwy wakacyjne w pracy przedszkola.
6. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.
7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel danego oddziału ustala szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
8. Przedszkole jest 2 oddziałowe. 
**
§ 15
1 Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców.
2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują prawną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

§ 16

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola na podstawie złożonych przez rodziców kart zgłoszeń. 
3. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc o przyjęciu decyduje komisja społeczna powołana przez dyrektora przedszkola. 
„4. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się wg następującego harmonogramu
1) 01.03 – 15.04 – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń
2) 15.04 – 01.05 – komisja społeczna dokonuje kwalifikacji dzieci
3) 01.05 – 15.05 – wywieszana jest lista dzieci przyjętych oraz informacja dla rodziców dzieci nie przyjętych do kogo i w jakim terminie mogą składać podania o ponowne rozpatrzenie sprawy” *
5. Decyzje komisji społecznej są protokołowane i łącznie z kartami zgłoszenia przechowywane w kancelarii przedszkola.
6.Liczba przyjętych dzieci nie może być większa od liczby miejsc w przedszkolu i obowiązującej normy na oddział.
7. Od decyzji komisji społecznej rodzice mogą się odwołać do organu prowadzącego przedszkole.
8. W skład komisji społecznej wchodzą:
1) dyrektor przedszkola jako przewodniczący
2) przedstawiciel rady pedagogicznej
3) przedstawiciel rady rodziców.
„9. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:
1) dzieci 6 i 5-letnie,
2) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,
3) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,
4) dzieci już uczęszczające do przedszkola,
5) dzieci obojga rodziców pracujących,
6) dzieci z rodzin wielodzietnych.” *
§ 17

1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
1) zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych,
2) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,
3) ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii) lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji,
4) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ V
Wychowankowie Przedszkola

§ 18
„1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko które ukończyło 2,5 roku.
3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
4. W latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 dziecko w wieku 5 lat ma prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
5. W latach szkolnych 2009/2010 , 2010/2011, 2011/2012 na wniosek rodziców prawnych opiekunów, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Wymogu objęcia wychowaniem przedszkolnym nie stosuje się w przypadku gdy dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
6. Począwszy od roku szkolnego 2011/2012 dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
7. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przedszkolnemu są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
8. W przypadku dzieci posiadających decyzję dyrektora szkoły o odroczeniu obowiązku szkolnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
9. Dopuszcza się możliwość przyjęcia do przedszkola dziecka z niewielkimi deficytami rozwojowymi lub z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim na podstawie opinii Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej, jednakże pod warunkiem istnienia możliwości włączenia go do grupy dzieci zdrowych.
10. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności do:
1) Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
2) Czynnego udziału we wszystkich formach pracy organizowanej w przedszkolu.
3) Rozwijania zainteresowań i zdolności poprzez indywidualizację procesu wychowawczo-dydaktycznego.
4) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo- dydaktycznym.
5) Bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu.
6) Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
7) Dziecko ma prawo do pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości, powinno wychowywać się w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia.
8) Nauczyciel nie ma prawa stosować przemocy fizycznej bądź psychicznej, powinien uszanować godność osobistą dziecka oraz wyrażane przez niego myśli i spostrzeżenia dotyczące życia dziecka w grupie przedszkolnej.
9) Nauczyciel organizuje różne sytuacje edukacyjne, które sprzyjałyby nawiązywaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych i wchodzeniu w różne osobowe interakcje, realizowaniu dążenia dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.
11. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów przestrzegać wszelkich umów zawartych z nauczycielką, a w szczególności:
1) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki,
2) zgłaszać wszystkie przykre wypadki, uszkodzenia itp. związane ze zdrowiem dzieci, sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne,
3) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu,
4) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń w których przebywa,
5) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych.” *

ROZDZIAŁ VI 
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 19
1.W przedszkolu zatrudnieni są:
1) dyrektor
2) nauczyciele
3) pracownik obsługi.
2. Liczbę pracowników ustala organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z dyrektorem przedszkola, stosownie do potrzeb placówki w tym liczby i czasu pracy oddziałów, ilości dzieci
3. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
4.Do zakresu zadań nauczyciela należy;
1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
„2a) przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej dzieci w roku poprzedzającym naukę w klasie I SP”*
3) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania
4) odpowiedzialność za życie zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.
5) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp.,
6) planowanie własnego rozwoju zawodowego,
7) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
8) współdziałanie z rodzicami dzieci,
9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
„ 9a) dokonanie wyboru programu wychowania przedszkolnego oraz złożenie wniosku o jego dopuszczenie do dyrektora przedszkola”**
10) realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.
11) nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci,12) nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola, zawiadomić pracownika obsługi przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych,

13) upoważniony przez dyrektora przedszkola pracownik obsługi przedszkola powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren przedszkola o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola lub skierować tę osobę do dyrektora,
14) nauczyciel lub inny pracownik przedszkola powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci.
„4a. Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci,
2) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej,
3) prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy,
4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli,
5) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej , w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,
6) wspieranie działań wychowawczych nauczycieli wynikających z programu dydaktyczno – wychowawczego.” *

5. Pracownik obsługi zobowiązany jest:
1) utrzymywać czystość i porządek w przydzielonych pomieszczeniach zgodnie z wymogami higieny przedszkolnej,
2) sprzątać po remontach,
3) troszczyć się o czystość obejścia przedszkolnego w tym placu zabaw,
4) pomagać nauczycielce podczas spacerów i wycieczek z dziećmi,
5) pomagać podczas ubierania i rozbierania dzieci,
6) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy placówki.

6. Szczegółowy zakres zadań dla pracownika obsługi zawiera „Regulamin Pracy” opracowany na podstawie Dz. U. Nr 24 poz. 110 z 1996r. z którym zapoznano radę pedagogiczną oraz pracownika obsługi.
7. Pracownicy przedszkola powinni wykorzystać urlop wypoczynkowy w czasie przerwy ustalonej przez dyrektor i organ prowadzący. W razie uzasadnionej potrzeby urlop może być wykorzystany w innym czasie. 

Postanowienia końcowe

§ 20
Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały rady pedagogicznej.

§ 21
Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 22
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
§ 23
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej przedszkola w dniu 15 maja 2000 rok.
Tekst jednolity statutu zatwierdzono w drodze uchwały na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2011roku.

Dyrektor przedszkola

Tekst jednolity został opracowany na podstawie:

1. Uchwała Nr I/2000 Przedszkola Publicznego w Skępem z dnia 15 maja 2000r.
2. Uchwała Nr I/2004 Przedszkola Publicznego w Skępem z dnia 30 sierpnia 2004r.
3. Uchwała Nr I/2006 Przedszkola Publicznego w Skępem z dnia 15listopad 2006r.
4.Uchwała Nr IV/2007 Przedszkola Publicznego w Skępem z dnia 10 września 2007r.
5. Uchwała Nr I/2009 Przedszkola Publicznego w Skępem z dnia 07 stycznia 2009r.
6. Uchwała Nr II/2009 Przedszkola Publicznego w Skępem z dnia 06 września 2009r.
7. Uchwała Nr I/2011 Przedszkola Publicznego w Skępem z dnia 16 marca 2011r.