KONCEPCJA PRZEDSZKOLA

Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skępem

             

Podstawa prawna:

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola opracowana na podstawie: 

 • Rozporządzenia MEN z 27 sierpnia 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1270) w sprawie nadzoru pedagogicznego
 • Rozporządzenie MEN  z 6 sierpnia 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1214) w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
 • Rozporządzenie MEN  z  18 sierpnia 2015 r. (Dz. U. 2015  poz. 1249) w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej
 • Rozporządzenie MEN z 30 maja 2014 r. (Dz. U 2014 poz. 803) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Statut Przedszkola

DIAGNOZA STAN AKTUALNY

Koncepcja jest kontynuacją podejmowanych dotychczas działań. Powstała w wyniku analizy wniosków z nadzoru pedagogicznego z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych, wewnętrznych, przemyśleń i wspólnych propozycji pracowników  i rodziców. Jest zgodna z ich oczekiwaniami i potrzebami środowiska lokalnego oraz potrzebami dzieci. Uwzględnia  się zasady polityki edukacyjnej  oraz nieustanne zmiany prawa oświatowego. Jest skierowana na rozwój wychowanków, którzy poprzez odnajdywanie radości w zabawie poznają świat, odkrywają jego tajemnice w bezpośrednim działaniu. Działania prowadzone przez przedszkole będą monitorowane i analizowane, realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych realizowana będzie w oparciu o podstawę programową. 

Zabawa, edukacja, relaksacja, aktywny wypoczynek w kontakcie z przyrodą pojawiają się w organizacji dnia w przedszkolu. Prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania, uzdolnienia, zajęcia umuzykalniające, elementy gimnastyki ogólnorozwojowej, zajęcia przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem obcym. 

Przedszkole posiada bezpieczną, estetyczną, dobrze wyposażoną bazę, która umożliwia realizację przyjętych programów. Przestrzenne kolorowe sale wyposażone są w pomoce dydaktyczne i atrakcyjne zabawki zachęcające do swobodnej zabawy. Plac zabaw jest przyjazny dzieciom i bezpieczny. Przedszkole posiada wspólnie utworzoną z rodzicami stronę internetową. Praca prowadzona jest przez wykwalifikowanych nauczycieli w oparciu o podstawę programową z wykorzystaniem programów własnych i programów najlepszych pedagogów. Współdziałając ze środowiskiem promujemy przedszkole i prezentujemy umiejętności naszych przedszkolaków. Cenimy sobie współdziałanie i współpracę z rodzicami. Staramy się być razem w procesie wychowania, co umożliwia spełnianie oczekiwań dotyczących edukacji przedszkolnej.

WIZJA

W atmosferze akceptacji wspomagamy indywidualny rozwój dzieci.
Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, przygotowujemy je do podjęcia nauki w szkole.

Rozwijamy kompetencje poznawcze, społeczne i twórcze.

Nasze przedszkolaki:

 • znają swoje prawa, przestrzegają zasad współżycia w grupie, akceptują odrębność innych, rozumieją pojęcie dobra i zła; 
 • zdają sobie sprawę ze skutków własnego postępowania;
 • znają zagrożenia płynące ze środowiska: ludzi, roślin i zwierząt; 
 • przestrzegają zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych i potrafią sobie poradzić w sytuacjach nietypowych. Nauczyciele i specjaliści wspomagają dzieci we wszechstronnym rozwoju. Rodzice są naszymi sojusznikami. Nasze działania są skoordynowane. Współdziałamy ze sobą tworząc przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne;
 • absolwenci naszego przedszkola są otwarci, twórczy, komunikatywni, przygotowani do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji, odnajdują swoje miejsce w nowym środowisku;
 • dostrzegają piękno, harmonię  w przyrodzie muzyce i sztuce;
 • podążając swoją własną drogą życiową, będą rozumiały co to znaczy:
  – wiedzieć

  – działać 
  – być
  – żyć wspólnie z innymi

MODEL ABSOLWENTA 

P –> PILNY, PUNKTUALNY, PRAWDOMÓWNY

R –> RADOSNY, RADZĄCY SOBIE Z TRUDNOŚCIAMI

Z  –> ZDOLNY, ZDYSCYPLINOWANY

E  –> ESTETYCZNY

D  –> DOJRZAŁY, DOBRY

S  –> SPRAWNY, SAMODZIELNY

Z  –> ZARADNY, ZNAJĄCY ZASADY

K  –> KOLEŻEŃSKI, KULTURALNY

O  –> OSTROŻNY, ODPORNY, OBOWIĄZKOWY, OPIEKUŃCZY

L  –> LUBIANY

 –>  EUROPEJCZYK 

MISJA 

Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dziecku.
Dzieci czują się u nas jak w domu
Są akceptowane, szanowane i radosne.
Rodzice wiedzą, że dzieci są u nas bezpieczne i szczęśliwe. Darzą nas zaufaniem

Rozbudzamy ciekawość dziecka oraz zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania świata.

Zapewniamy:

 • wysoką jakość opieki i wychowania;
 • każde dziecko otrzymuje wsparcie nauczycieli, jest traktowane podmiotowo. Nauczyciele dbają o zapewnienie indywidualnych potrzeb dzieci;
 • rozwijane są zainteresowania i uzdolnienia poprzez organizowanie zajęć dodatkowych;
 • wrażliwość i kreatywność – dzieci uczą się rozwiązywania problemów, osiągania sukcesów jak i radzenia sobie z porażkami;
 • kompetentną  wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – doskonalącą swoją wiedzę;
 • podstawa programowa jest realizowana w sposób atrakcyjny i ciekawy, oparty na zabawach dających dzieciom możliwość samorealizacji, sukcesów i pozytywnych przeżyć;
 • jesteśmy otwarci na współdziałanie ze środowiskiem lokalnym dzięki czemu nasz przedszkolak czuje się zintegrowany ze środowiskiem
 • zadania przedszkola wykonywane są w sposób zgodny z prawem, terminowy, efektywny, oszczędny.  

CELE OGÓLNE KONCEPCJI 

Jest ukierunkowana na organizowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji – sprzyja uczeniu się, kształtowaniu tożsamości narodowej, poczucia przynależności do wspólnoty.

Procesy realizowane są w oparciu o działania planowane, modyfikowane i doskonalone w miarę potrzeb. Wykorzystywane są wnioski z monitorowania procesów do podnoszenia efektywności, wspomagania, rozwoju i edukacji. Metody pracy stosowane przez nauczycieli dostosowane są do potrzeb dzieci, służą rozwojowi, aktywności i sprawności fizycznej. Przedszkole udziela pomocy , psychologiczno – pedagogicznej oraz logopedycznej  w celu wspierania rozwoju.

CELE WYCHOWAWCZE DYDAKTYCZNE OPIEKUŃCZE

wychowawcze – realizowane są w oparciu o akceptowane normy społeczne. Dzieci wiedzą jakich zachowań się  od nich oczekuje w przedszkolu, w domu i poza nim. Nauczyciele we współpracy z rodzicami podejmują działania wychowawcze mające ba celu eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań . Kształtujemy postawę odpowiedzialności dziecka za działania podejmowane w grupie rówieśniczej i działania własne. Zapewniamy bezpieczne warunki do zabawy i edukacji.

Opiekuńcze – wspomaganie rozwoju z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka i jego sytuacji rodzinnej

dydaktyczne – sprzyjają nabywaniu przez dzieci wiadomości  i umiejętności określonych w podstawie programowej z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów realizacji. Nauczyciele monitorują i analizują osiągnięcia każdego dziecka. Wnioski przyczyniają się do rozwijania umiejętności i zainteresowań dzieci. Są podstawą  do modyfikowania programów.

Zasady Pedagogiczne 

 • indywidualizacja
 • samodzielność 
 • wolność swobody działania

Integralną częścią koncepcji jest;

 • roczne plany pracy

Stosujemy metody pracy, uwzględniające podstawową formę aktywności dziecka jaką jest zabawa:

 • czynne (samodzielne doświadczenia, kierowanie własną działalnością dziecka, zadania stawiane dziecku, ćwiczenia utrwalające)
 • oglądowe (obserwacja, pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki)
 • słowne (rozmowy, opowiadania, zagadki, metody żywego słowa)

Inspiracją do rozwijania kreatywności dziecka są:

 • zabawy fundamentalne uświadamiające dziecku, że wiele potrafi 
 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne 
 • techniki relaksacyjne
 • bajkoterapia
 • muzykoterapia
 • drama
 • pedagogika zabawy
 • dziecięca matematyka 
 • techniki aktywizacji ruchowej Rudolfa Labana 

 

 

Tradycje przedszkola podkreślające odrębność i specyfikę placówki:

 • spotkania „Mama tata i ja” w ramach adaptacji
 • warsztaty, pikniki rodzinne 
 • uroczystości okazjonalne 
 • konkurs Marzanny 
 • pożegnanie starszaków „Już nauki nadszedł czas”
 • prezentacja pr
 • spotkania absolwentów przedszkola z rodzicami „Miłe powroty” 

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej, 
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, 
 • wspomaganie rozwoju,
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
 • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,
 • przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy), 
 • teczek prac i innych dokumentów, 
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka, 
 • kroniki, 
 • rozmów. 

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację pracy własnej (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie dyrektora i rodziców. Badania dotyczące osiągnięć nauczycieli prowadzone są na podstawie:

 • ankiet, 
 • rozmów z nauczycielami, rodzicami, 
 • obserwacji zajęć, 
 • obserwacji umiejętności prezentowanych przez dzieci, wiedzy i postaw, 
 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny, 
 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela. 

Wyniki badań osiągnięć dzieci, nauczycieli oraz ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na analityczno-oceniających Radach Pedagogicznych, odbywających się 2 razy w ciągu roku szkolnego.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania, 
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu, 
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, oraz innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli, 
 • rodzice dowiadują się na zebraniach o postępach edukacyjnych swoich dzieci w trakcie  indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica, 
 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

STRATEGIA DZIAŁAŃ POPRAWIAJĄCA WIZERUNEK PRZEDSZKOLA

PRIORYTETY 2016/17 – 2021/22

Organizowanie nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej

 1. modernizacja ogrodu przedszkolnego
 2. modernizacja przedszkola  
 3. stałe doposażanie w pomoce dydaktyczne TIK , Materiał dydaktyczne, literaturę dziecięcą i pedagogiczną;

Doskonalenie kadry

 1. uczenie reagowania na zmiany, radzenie sobie ze stresem, właściwe komunikowanie się  z otoczeniem
 2. doskonalenie umiejętności w zakresie budowania podmiotowych relacji z wychowankami, rodzicami oraz umiejętność warsztatowej pracy z grupą rówieśniczą;
 3. wspomaganie kompleksowe nauczycieli oparte o diagnozę potrzeb, planowanie realizację  i  ewaluację.
 4. udział w sieci współpracy i samokształcenia oraz forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk – „By widzieć więcej”
 5. doskonalenie kompetencji niezbędnych do skutecznego i przyjaznego wobec dziecka systemu oddziaływań wychowawczych;
 6. doskonalenie w zakresie posługiwania się językiem obcym – uwzględnianie niepowtarzalnego charakteru każdego dziecka, wzbogacanie treści, metod i technik nauczania.
 7. wdrażanie i przestrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w pracy nauczyciela;
 8. stosowanie w pracy codziennej osiągnięć pedagogiki, psychologii i nauk pochodnych;
 9. zainteresowanie projektami europejskimi i pozarządowymi;
 10. awans zawodowy,  studia uzupełniające; 
 11. stosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnej w procesie edukacji
 12. udoskonalanie procedur i prawa wewnętrznego. 

Współpraca z rodzicami

 1. kontynuacja sprawdzonych form współdziałania;
 2. zajęcia warsztatowe, prelekcje z udziałem specjalistów zwiększające umiejętności wychowawcze rodzica oraz podnoszenie świadomości edukacyjnej – „Mądre wspieranie dzieciństwa”;
 3. spotkania na temat ciekawych zawodów, prezentowanie zamiłowań, hobby na forum grupy i przedszkola;
 4. współuczestnictwo w akcjach charytatywnych „Góra grosza”, „Zbieranie nakrętek”, dary dla Domu Dziecka – „Podaruj swoje serce innym”, zbiórka książek dla szpitali dziecięcych – „Zaczytani”
 5. działania związane z tworzeniem projektów dotyczących budżetu partycypacyjnego

 

Integracja ze środowiskiem lokalnym

 1. podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej 
 2. „Mała Akademia Muzyki” – Szkoła Muzyczna I stopnia
 3. udział w lekcjach i imprezach organizowanych w szkole podstawowyc
 4. przychodnia stomatologiczna i lekarska – przeglądy i pogadanki dotyczące zawodu

Wdrażanie polityki senioralnej –

 1. budowanie więzi międzypokoleniowej;
 2. promowanie aktywności seniorów, włączanie ich w realizację zadań społeczności przedszkolnej;
 3. upowszechnianie modelu przedszkola jako centrum inicjatyw lokalnych;
 4. kontynuacja projektu doświadczenia i mądrości seniorów „Trzecia siła”, „Seniorzy uczą i bawią”, „Historie z życia wzięte”, „Poczytajcie  mi”
 5. spotkania z członkami Klubu Seniora „Skępiak”

Rozwijanie talentów zamiłowań dzieci, promowanie zdolności i umiejętności

 1. tworzenie warunków do rozwoju dzieci zdolnych; 
 2. konkursy, warsztaty, prezentacje „Marzenia do spełnienia”
 3. dostarczanie dzieciom możliwości zdobywania wiadomości i doskonalenia umiejętności matematycznych.

Propagowanie zasad zdrowego stylu życia, dbałość o zdrowie psychiczne, uczenie zasad zachowań proekologicznych

 1. upowszechnianie wiedzy o niebezpieczeństwach związanych z nieprawidłową dietą oraz jej konsekwencjami dla zdrowia i prawidłowego rozwoju, zapobieganie chorobom, wdrożenie programu  „Zdrowo jem, więcej wiem”
 2. zajęcia sportowe, organizacja festynów, promocja aktywnego spędzania wolnego czasu „Ruch to zdrowie 
 3. ogólnopolski program profilaktyki i higieny jamy ustnej „Akademii Aquafresh”;
 4. terapia muzyką klasyczną i ruchem „Wybryki w rytmie klasyki”;
 5. edukacja przyrodnicza –  program własny „Pozwólmy odrodzić się ziemi”
 6. wzmocnienie działań edukacyjnych opartych na dziecięcych eksperymentach i zabawach dydaktycznych o charakterze badawczym.

Przeciwstawianie się zagrożeniom terrorystycznym, radzenie sobie w świecie potencjalnych kryzysów

 1. kontynuacja szkoleń personelu;
 2. wzmacnianie i udoskonalanie systemu kontrolowanego dostępu do placówki;
 3. przestrzeganie czytelnych zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola;
 4. kontrolowanie nieznanych osób – wymóg obowiązkowego podania celu wizyty;
 5. zwracanie uwagi na podejrzane i nietypowe zachowania obcych osób;
 6. zwracanie uwagi na ewentualne obce przedmioty, pozostawione na terenie przedszkola;
 7. cykliczne organizowanie treningów ewakuacji;
 8. współpraca z Policją, Strażą Pożarną w sytuacjach zagrożenia –  działalność profilaktyczna

ZARZĄDZANIE

 • wdrożenie nowego stylu zarządzania  „dyskretne zarządzanie dyrektor koordynatorem”
 • efektywny nadzór – ewaluacja, kontrola, wspomaganie
 • wykorzystywanie procedur  dotyczących ochrony danych osobowych w pracy
 • rzetelne i celowe wydatkowanie środków finansowych , racjonalne korzystanie z zastępstw
 • dbałość o oszczędne korzystanie z energii elektrycznej i wody

KRYTERIA SUKCESU

 • zostanie wdrożony styl przywództwa edukacyjnego
 • działania zespołowe przyczynią się do podnoszenia jakości pracy przedszkola,  udoskonalą relacje interpersonalne 
 • skuteczna komunikacja z wykorzystaniem technik komputerowych ułatwia realizację zadań;
 • ogród przedszkolny będzie miejscem wspólnych działań społeczności lokalnej;
 • rodzice będą współuczestniczyć w planowaniu działań według zasad organizacji uczącej się;
 • nastąpi wzrost motywacji i zadowolenie personelu z dobrze spełnionego obowiązku;
 • będziemy wspólnie kreować przyszłość

EWALUACJA KONCEPCJI

Koncepcja ma charakter otwarty w miarę potrzeb jest modyfikowana. Ewaluacja dokonywana będzie poprzez bieżącą obserwację i nadzór. Po zakończeniu każdego roku będzie sprawdzany i sprawdzany stopień zaangażowania pracowników oraz zbierane będą dodatkowe informacje niezbędne w przyszłym procesie tworzenia nowej koncepcji placówki.