KONCEPCJA PRZEDSZKOLA

Dzieci i zegarki nie mogą być stale nakręcane. Trzeba im także pozwolić chodzić
~ Jean Paul 

Wizja przedszkola:

• Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
• Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
• Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje 
je do podjęcia nauki w szkole.
• Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności 
i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych. 
• Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. 
• Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie 
i skuteczną komunikację interpersonalną.
• Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. 
• Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną 
i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
• Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
• Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
• Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
• Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

Misja przedszkola:

Nasze przedszkole:
• zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo ,
• tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
• wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
• kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
• promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
• przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
• organizuje sprawne zarządzanie placówką,
• analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

Cele główne:

1. I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
• Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
• Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
• Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.
1. II. Procesy zachodzące w przedszkolu.
• Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
• W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych..
1. III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
• Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
• Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego 
i lokalnego.
• Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

Cele szczegółowe:

• Realizacja założeń reformy oświatowej.
• Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych 
i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
• Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
• Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
• Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
• Realizacja programów autorskich uwzględniających edukację regionalną, patriotyczną i europejską.
• Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu – realizacja programu profilaktycznego.
• Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji 
i wychowania dzieci.
• Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
• Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta, 
• Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.
Kryteria sukcesu
• Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
• Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
• Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
• Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
• Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
• Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.
• Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznego i wychowawczego.
• Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
• Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
• Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
• Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.
• Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media
• Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.
• Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.
• Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji 
w dążeniu do osiągnięcia sukcesu. 

Działania podnoszące jakość pracy przedszkola:

Sposoby motywacji dzieci:
Stosowane nagrody:
– pochwała indywidualna,
– pochwała przed całą grupą,
– pochwała przed rodzicami,
– oklaski,
– emblematy,
– przydział funkcji.
Stosowane kary:
– brak nagrody,
– upomnienie ustne,
– czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
– chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,
– poinformowanie rodziców o zachowaniu.
Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:
– przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
– szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
– informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
– półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
– bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,
– przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.
Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
• prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
• teczek prac i innych dokumentów, 
• arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
• albumów, kronik,
• materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
• rozmów.
Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:
Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
• ankiet,
• rozmów z nauczycielami, rodzicami,
• hospitacji,
• obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
• arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
• innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.
Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.
Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:
• nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania 
i wychowania,
• nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
• informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
• rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
• na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
• informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

Sposoby współpracy organizowanej w przedszkolu:

Sposoby współpracy z rodziną dziecka:
• przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
• informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej.
• włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,
• szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
• tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.
Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:
• podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej,
• współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, szkołą podstawową, MCK w Lipnie, policją, strażą pożarną, władzami samorządowymi itp.,
• włączanie się w organizowane na terenie naszej miejscowości przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym. 
Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na:
1. Programie wychowawczym
2. Programie profilaktycznym.
3. Programie adaptacyjnym.
4. Programie rozwoju.
5. Rocznym planie pracy.

Modyfikacje do Koncepcji Pracy Przedszkola:

Modyfikacja Koncepcji Pracy Przedszkola
23.VI. 2011 r.
Zagospodarowanie przedszkola i placu zabaw
Dopisuje się:
Poprawa stanu przedszkola i placu zabaw.
Baza:
– Remont i wyposażenie szatni w nowe półki.
– Zakup nowego sprzętu na plac zabaw.
Modyfikacje do Koncepcji Pracy Przedszkola
25.IX. 2012 r.
Obszar wychowawczo- dydaktyczny
Dopisuje się:
– Zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
Forma:
– Zajęcia logopedyczne prowadzone raz w tygodniu w przedszkolu
– Zajęcia biblioteczne prowadzone we współpracy z Biblioteką Miejską i CO i R w Skępem.
Baza:
– Zakup pomocy i przyrządów do ćwiczeń logopedycznych.
Modyfikacja Koncepcji Pracy Przedszkola
30.VIII.2013 r.
Obszar wychowawczo- dydaktyczny
Dopisuje się:
Rozwijanie aktywności ruchowej dzieci
Forma:
– Realizacja programu autorskiego „Zdrowo i bezpiecznie” z zakresu edukacji zdrowotnej
Baza:
– Zakup nowego sprzętu sportowego.