REKRUTACJA

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skępem na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skępem informuje, że w okresie od 14 lutego 2022 r. do 11 marca 2022 r. rozpoczynają się zapisy dzieci do przedszkola.

Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci 3 – 4 – 5 -6-letnie z terenu Gminy Skępe. Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej przedszkola w zakładce Rekrutacja – oraz bezpośrednio w placówce u dyrektora przedszkola.

„Wnioski o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skępem, na rok szkolny 2022 /2023 z drukami odpowiednich załączników można pobierać w sekretariacie przedszkola w godzinach 8.00 – 8.30 oraz od 14.30 -15.30, są również do pobrania na stronie internetowej przedszkola (patrz poniżej). Preferujemy pobieranie ze strony internetowej przedszkola.

Dokumenty do pobrania w formie Worda lub PDF

Informacje dodatkowe:

Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz w roku szkolnym i jeżeli już zostały raz przyjęte w kolejnych latach  przechodzą automatycznie do starszej grupy.
Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola potwierdzają wolę o dalszym korzystaniu z opieki naszego przedszkola przez pisemne wypełnienie Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 31 stycznia do 11 lutego 2022 r. Nie złożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
Dzieci, które już raz zostały przyjęte,  

Załączniki do rekrutacji:

Regulamin rekrutacji do Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skępem:

Podstawa prawna:

1.Art. 131, art. 153,154 ust. 2, art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016- Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59)
2.Art. 204 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe ( Dz. U. 2017r. poz. 60)
3.Na podstawie Zarządzenia nr 3/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe,
4. Statut Publicznego Przedszkolu im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skępem.

Rozdział I

Tok postępowania rekrutacyjnego 

§ 1

1 Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

1)składanie wniosków, w tym deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka w 
roku szkolnym 2022/2023,
2)określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu,
3)składanie „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola” z odpowiednimi załącznikami,
4)ustalenie składu, terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.
5)podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych, 
6)podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci 
do przedszkola
7)zawarcie umów z rodzicami na świadczenie usług.

2.Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności, ogłaszając rekrutację w następujących formach: 
1)na tablicy ogłoszeń dla rodziców,
2)na stronie internetowej przedszkola.

3.Informacja o rekrutacji zawiera harmonogram naboru dzieci do przedszkola.
4.,,Regulamin rekrutacji” jest dostępny na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz na stronie internetowej przedszkola.

Rozdział II 

Zasady postępowania rekrutacyjnego 

§ 2 

1.Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną.

§ 3 

1.Rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkolu im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skępem odbywa się raz do roku. W roku szkolnym 2022/2023 r rekrutacja odbywa się w okresie od 14.02.2022 r. do 29.04.2022r., 
2.Dziecko przed pójściem do szkoły jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 
3.Do Publicznego Przedszkolu im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skępem przyjmowane 
są dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Skępe. 
4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
5.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w który dziecko kończy 8 lat.
6.W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci z listy dzieci nieprzyjętych, które otrzymały największą liczbę punktów. 
7.Rodzice dzieci, już uczęszczających do przedszkola składają w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia rekrutacji Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skępem 
8.Złożenie podpisanego przez rodzica (prawnego opiekuna dziecka) „wniosku  o przyjęcie dziecka do przedszkola” wraz z odpowiednimi załącznikami jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane warunki przez przedszkole  i zobowiązanie się do ich przestrzegania.
9.Potwierdzeniem uczęszczania dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy. Umowy zawierane są z dyrektorem przedszkola. Nie podpisanie umowy jest równoznaczne  z rezygnacją z przedszkola.
10.Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż  do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
11.Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego 
są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego  i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
12.O przyjęciu dziecka do Publicznego Przedszkolu im. Ewy Szelburg Zarembiny 
w Skępem decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora przedszkola, 
w oparciu o liczbę miejsc organizacyjnych oraz według kryterium i ustalonych punktów. Komisja, uwzględniając zasady określone w niniejszym Regulaminie  oraz Statucie przedszkola przyjmuje dzieci – w miarę istniejących miejsc. 

Rozdział III

Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola 

§ 4 

1.Do Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skępem przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Skępe. 

I etap

1)wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje  i więcej dzieci) ( 2 pkt ) 
2)niepełnosprawność kandydata ( 2 pkt )
3)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata ( 2 pkt ) 
4)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata ( 2 pkt ) 
5)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata ( 2 pkt )
6)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) ( 2 pkt )
7)objęcie kandydata pieczą zastępczą ( 2 pkt )

II etap. 

Lp. Kryteria dodatkowe Liczba punktów
1. Dzieci, które mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 10
2. Dzieci, których oboje rodzice pracują 8
3. Dzieci, których rodzice złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w ww. przedszkolu. 7
4. Dzieci, których jedno z rodziców pracuje. 5
5 Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola 2
6 Dziecko, którego rodzice zadeklarowali pobyt w tym przedszkolu 
na 8 i więcej godzin bez względu na wiek 
8 godz. 1
9 godz. 2

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 35 pkt.

2. Jeżeli po przeprowadzeniu powyższej procedury rekrutacyjnej gmina będzie dysponowała wolnymi miejscami w danym przedszkolu, możliwe będzie przyjęcie kandydatów zamieszkałych poza jej obszarem (po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez organ prowadzący). 

Rozdział V 

Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej 

§ 5 

1.Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skępem i wyznacza jej przewodniczącego.
2.W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: 
1) 3 przedstawicieli Rady Pedagogicznej przedszkola,

3.Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się na terenie Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skępem w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.
4.W pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje wstępnej analizy złożonych wniosków z odpowiednimi załącznikami w celu zapewnienia miejsc w przedszkolu dla dzieci spełniających kryteria określone w § 4 „I etap”.
5.W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dzieci do przedszkola w ramach posiadanych miejsc spełniających dodatkowe kryteria określone w § 4 „II etap”.
6.W przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub wątpliwej Komisja Rekrutacyjna 
na posiedzeniu ma prawo podjęcia decyzji w drodze głosowania. Poszczególni członkowie Komisji dysponują jednym głosem. W przypadku, gdy głosowanie  nie przyniesie rozstrzygnięcia – decydujący głos należy do przewodniczącego Komisji.
7.Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół. 
8.Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje 
do publicznej wiadomości :
1)listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych,
2)ustala i podaje do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
9.Listy o których mowa w §5 pkt. 8 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skępem. Listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia. 
10.Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w §5 pkt. 9 jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

Rozdział VI 

Zadania przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej  oraz dyrektora przedszkola w procesie rekrutacji 

§ 6

1.Do zadań przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy: 
1)pobranie od dyrektora przedszkola wykazu złożonych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola z odpowiednimi Załącznikami,
2)organizacja posiedzenia i kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu.
3) Prowadzenie prac Komisji w czasie każdego posiedzenia z uwzględnieniem następujących czynności:
a)wyznaczenie protokolanta,
b)zapoznanie i podpisanie przez członków Komisji Rekrutacyjnej zobowiązań zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych,
c)zapoznanie z wykazami wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola,
d)zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola,
e)kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję wniosków o przyjęcie dziecka 
do przedszkola złożonego przez rodziców,
f)nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji 
przez Komisję, a w tym składania podpisów przez członków Komisji, protokołowania 
posiedzenia w czasie jego trwania, sporządzenia list dzieci przyjętych i 
nieprzyjętych w kolejności alfabetycznej. 
2.Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy: 
1) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, 
2) weryfikowanie złożonych wniosków pod względem spełniania kryteriów ustawowych 
oraz wynikających z kryteriów dodatkowych,
3) określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów,
4) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy dzieci
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 
5)ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy dzieci 
przyjętych i nieprzyjętych.
3.Do zadań dyrektora przedszkola należy: 
1) wykonanie niezbędnych czynności związanych z ogłoszeniem rekrutacji,
2) udostępnienie regulaminu rekrutacji,
3) wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w regulaminie rekrutacji,
4) wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola 
oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców,
5) wydanie przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej wykazu złożonych wniosków o 
przyjęcie dziecka do przedszkola z odpowiednimi załącznikami złożonymi 
przez rodziców,
6) rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. 

Rozdział VIII 

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Rozdział IX

Przepisy końcowe 

§ 7

1. Liczbę dzieci w oddziałach określają odrębne przepisy, lecz liczba ta nie może być większa niż 25. 
2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia
4. Traci moc uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 06.04.2009r. w sprawie Regulaminu Rekrutacji przyjęcia dzieci do Przedszkola Publicznego im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem