REGULAMIN RADY RODZICÓW

Cele i zadania Rady Rodziców:

a) Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola, a także wnioskowanie w tym zakresie do innych organów przedszkola.
b) Szczególnym celem Rady jest działanie na rzecz utrzymania opiekuńczej funkcji przedszkola.
c) Zadaniami Rady są w szczególności: 
• pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola, 
• gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności przedszkola, a także ustalenie optymalnych zasad użytkowania tych funduszy, 
• zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami przedszkola, rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola, zwłaszcza zaś na: 
• znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu, 
• uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postaw lub trudności, 
• uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swego dziecka, 
• wyrażanie i przekazywanie opinii na temat przedszkola, 
• wybranie formy ubezpieczeniowej dla dzieci, 
• określenie struktur organizacyjnych ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

Organizacja działań Rady Rodziców:

a) Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców dzieci z danej grupy.
b) Zebranie rodziców wybiera spośród siebie radę rodziców składającą się z 3-4 osób, tak aby można było powierzyć im funkcję przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
c) Wszyscy członkowie grupowych rad rodziców tworzą Radę Rodziców Przedszkola.
d) Plenarne zebranie Rady Rodziców Przedszkola wybiera spośród siebie: 
• Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców. 
• Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.
e) Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców. Zebranie to jest zwoływane w czasie kadencji Rady.
f) Prezydium Rady Rodziców składa się z 5 członków, tak aby można było wyłonić: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członka Prezydium.
g) Prezydium konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.
h) Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3, ale nie więcej niż 5 osób. Członkowie Komisji Rewizyjnej powinni być dobrze zorientowani w przepisach prawa finansowego i rachunkowego. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę na pierwszym swoim posiedzeniu.
i) Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze dla wykonania określonych zadań. Komisje i zespoły mogą być tworzone z członków Prezydium, członków Rady Rodziców lub osób z poza przedszkola, współdziałających z rodzicami w charakterze ekspertów. 
j) Członkowie grupowych rad rodziców z grup najstarszych lub których dzieci opuściły przedszkole podczas trwania kadencji Rady, zostają zastąpieni przez członków grupowych rad rodziców z grup nowo zorganizowanych. 

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organów wewnętrznych:

a) Uchwały podejmowane się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
b) Lista dzieci posiedzenia danego organu sporządzania oraz forum ustala każdorazowo sekretarz lub przewodniczący organu.
c) Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców Przedszkola.
Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz Prezydium Rady. 
Grupowe rady rodziców decydują samodzielnie czy protokołować uchwały.

Wybory do organu Rady Rodziców:

a) Wybory do Rady Rodziców (grupowej rady rodziców), Prezydium Rady Rodziców i do komisji Rewizyjnej odbywają się głosowaniu jawnym.
b) Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc dla niego ustalonych.
c) Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie, a jeżeli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym – pisemnie, swoją zgodę na kandydowanie.
d) Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
e) Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu. 

Ustala się następujący porządek obrad dla plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:

a) Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, jak: komisja mandatowa, komisja uchwał i wniosków i komisja wyborcza.
b) Wybory do tych komisji są jawne.
c) Sprawozdanie ustępującego Prezydium z działalności w okresie sprawozdawczym.
d) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium ustępującemu Prezydium.
e) Informacja dyrektora przedszkola o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki.
f) Ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów przedszkola lub organizacji.
g) Dyskusja plenarna.
h) Uchwalenie wniosków programowo-organizacyjnych do działalności Rady Rodziców.

Wybory nowych organów Rady Rodziców:

a) ustalenie przez komisję mandatową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania,
b) przedstawienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisję wyborczą,
c) wybór komisji skrutacyjnej,
d) głosowanie, 
e) ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej,
f) wolne głosy i wnioski.

7) Pozostałe plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują porządek jak w punkcie 5)

8) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, o którym mowa w pkt.5d) nie zawiera absolutorium, lecz jedynie wnioski i zalecenia pokontrolne.

Plan pracy Rady Rodziców i jej organów:

a) Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej Prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
b) Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek 3 grupowych rad rodziców, na wniosek dyrektora przedszkola, Rady Pedagogicznej złożony z Prezydium Rady Rodziców.
c) Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
d) Na swoje posiedzenie Prezydium zaprasza dyrektora przedszkola i inne osoby.
e) Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, który jest prowadzony przez sekretarza Prezydium.
f) Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywają się obligatoryjnie przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców.
g) Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Rady Rodziców albo rady rodziców grupy.
h) Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: 
• plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców, 
• Prezydium Rady Rodziców.
i) Formy i częstotliwości działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców, jak komisje problemowe czy zespoły robocze, wynika z potrzeb realizacji zadań, jakich te zespoły się podjęły.
j) Zebrania rodziców poszczególnych grup odbywają się z inicjatywy samych rodziców, rady rodziców grupy lub nauczycielki.

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców:

a) Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności przedszkola z następujących środków: 
• składki rodziców, 
• wpłaty osób fizycznych, organizowane przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska przedszkola, 
• z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska przedszkola, 
• z działalności o charakterze inicjatyw gospodarczych.
b) Wysokość składki rodziców ustala się na początku roku szkolnego.
c) Propozycję wysokości składki przedstawia dla całego Przedszkola Prezydium Rady Rodziców.
d) Jeżeli do przedszkola uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, rada rodziców grupy może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub obniżenie składki na wszystkie dzieci danych rodziców.
e) rada rodziców grupy może całkowicie zwolnić od wnoszenia składki rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna.
f) Obniżenie składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia.
g) Wnioski w sprawie obniżenia wartości składki lub zwolnienia z jej uiszczenia składają zainteresowani rodzice albo nauczyciel.
h) Wydatkowanie środków finansowych zgromadzonych przez Radę Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków zatwierdzonego przez Prezydium Rady Rodziców.

Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców:

1.Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców przedstawia się następująco:

a) do dyspozycji rady rodziców grupy jest 50% wpłaconej składni, a pozostała część do dyspozycji Prezydium Rady Rodziców.
b) Decyzja o przeznaczeniu i wydatkowaniu środków, o których mowa w p.1, podejmuje z upoważnienia rodziców rada rodziców grupy.

2. Główne cele, na które mogą być wydatkowane środki, o których mowa w p.1, to dofinansowanie do:

a) imprez grupowych,
b) wycieczek, 
c) nagród rzeczowych dla dzieci,
d) drobnych remontów,
e) upiększenia sal,
f) zakupu pomocy dydaktycznych dla grupy,
g) innych wydatkó na rzecz całej grupy itp.

3. Pozostała część środków ze składki rodzicielskiej 50% kwoty jest przekazywana do dyspozycji Prezydium Rady Rodziców.

4. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej głównie na następujące cele:

a) pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin,
b) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoprzedszkolnym,
c) sfinansowanie niektórych zajęć dodatkowych,
d) prezenty z okazji 25, 30, 35, 40–lecia pracy zawodowej pracowników przedszkola, odejścia na rentę lub emeryturę,
e) zakup zabawek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,
f) finansowanie niezbędnych remontów,
g) wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców,
h) zakup środków czystości,
i) dofinansowanie publikacji przedszkolnych,
j) inne wydatki dotyczące funkcjonowania przedszkola,
k) wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych niż składka rodzicielska źródeł może być przeznaczona na: 
• finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak np. budowa pracowni lub gabinetu przedmiotowego czy wyposażenia przedszkola w określoną aparaturę, 
• przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej formy działalności gospodarczej.
5. Sposób wydatkowania środków finansowych może być w części zależny od życzeń lub wskazań osób lub organizacji wypłacających te środki na rzecz Rady Rodziców. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować te środki na inne cele dopiero po uprzednim uzyskaniu zgody fundatora. 

Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców:

a) Do obsługi księgowo–rachunkowej funduszy Rady Rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu, zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem, zatrudnia się siłę fachową wymiarze określonym przez Prezydium Rady Rodziców.
b) Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo–rozliczeniowy przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat, wypłat i przelewów.
c) Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowanych regulują odrębne przepisy.

Postanowienia końcowe:

a) W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami przedszkola Prezydium Rady Rodziców zaprasza na swoje posiedzenia regulaminowe dyrektora przedszkola oraz władze pozostałych organów przedszkola.
b) Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania zapewnia rodzicom realizację uprawnień ustawowych i statutowych, określonych niniejszym regulaminem. 
c) W przypadku nie respektowania uprawnień Rady Rodziców przez dyrektora przedszkola, Radę Pedagogiczną lub podległych im pracowników – Prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne uwagi na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora przedszkola lub władz pozostałych organów, na które na prawo oczekiwać odpowiedzi.
d) W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami przedszkola, wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej bądź nie udzielenia wyczerpującej wypowiedzi na złożenie założenie Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócić się do organu prowadzącego przedszkole z prośbą o rozstrzygnięcie sporu.
e) Członkowie grupowych rad rodziców, Prezydium Rady Rodziców i członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji.
Odwołania dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w punkcie 3) niniejszego regulaminu.