RODO

   

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest :

Pan Marcin Kominiarczyk

tel, 575-002-176

e-mail: inspektor@cbi24.pl

                               

Klauzula informacyjna

stosowana w przypadku gdy podstawa prawną przetwarzania jest przepis prawa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Skępem ul. Dworcowa 21, 87-630 Skępe, tel. kontaktowy: 54 287 72 16, e-mail: jedyneczka21@wp.pl,

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
  inspektor@cbi24.pl.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
  w tym przepisów archiwalnych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa sięz naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna

stosowana w przypadku w przypadku gdy podstawa prawną przetwarzania jest umowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Skępem ul. Dworcowa 21, 87-630 Skępe, tel. kontaktowy: 54 287 72 16, e-mail: jedyneczka21@wp.pl,

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
  inspektor@cbi24.pl.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
  w tym przepisów archiwalnych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także –
  w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 04/2019

Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny
w Skępem

z dnia 21.01.2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Publicznego Przedszkola im. Ewy
Szelburg-Zarembiny w Skępem

Na podstawie art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy zarządzam co następuje:

   1. § 1

Wprowadza się Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem

 

§ 3

Pracowników Przedszkola zobowiązuje się do zapoznania z zapisami niniejszego regulaminu wraz z załącznikami.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia

Nr 04/2019

z dnia 21.01.2019 r.

R E G U L A M I N

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

na terenie Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny

w Skępem

   1. § 1

 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem oraz terenu wokół Przedszkola (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.

 2. 2. Monitoring nie obejmuje: pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, szatni i stołówki.

 3. 3. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Przedszkola.

 4. 4. Administratorem systemu monitoringu jest Przedszkole im. Ewy Szelburg-Zarembiny

 5. w Skępem

   1. § 2

Celem instalacji monitoringu w Przedszkolu im. Ewy Szelburg-Zarembiny

w Skępem jest:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników Przedszkola,

 2. ochrona mienia Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem

 3. zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Przedszkole im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem na szkodę.

   1. § 3

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratory (rejestrator). Wykaz miejsc, w których znajdują się kamery monitoringu zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 1. Monitoring podlega nadzorowi Dyrektora Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny

w Skępem

 1. Obsługę informatyczną systemu sprawuje FHU ELGRAND Kukowo 36, 87-630 Skępe który, na podstawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny
  w Skępem ma dostęp do:

 1. bezpośredniego podglądu obrazów z kamer i rejestratorów;

 2. urządzenia rejestrującego;

 3. zapisów z kamer.

4. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu na terenie Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem upoważnieni są:

 1. Dyrektor Przedszkola,

 2. FHU ELGRAND Kukowo 36, 87-630 Skępe

 3. inne osoby i podmioty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 1. § 4

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.

 3. Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.

 4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 5. Spis miejsc, w których zainstalowane są elementy systemu monitoringu oraz miejsce ich zapisu, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 6. Wejście do pomieszczenia gdzie przechowywane są nagrania z monitoringu jest możliwe w obecności Dyrektora Przedszkola, a także po wyrażeniu pisemnej zgody przez niego lub w obecności upoważnionego pracownika, który sprawuje obsługę informatyczną nad systemem.

   1. § 5

1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach do budynku Przedszkola.

2. Na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem zamieszcza się następującą Klauzulę informacyjną
w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia: „
Przedszkole im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem prowadzi monitoring wizyjny budynku Przedszkola oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Przedszkola, ochrony mienia Przedszkola i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Przedszkole na szkodę. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Publiczne Przedszkole im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 7 dni. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Publicznej Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem”

3. Dane zapisane na nośniki nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

4. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Publicznej Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem.

5. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Przedszkola z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.

6. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.

7. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.

8. Udostępnianie nagrań z monitoringu jest ewidencjonowane w „Rejestrze udostępnionych nagrań z monitoringu Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem” prowadzonym przez osobę wskazaną w § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

   1. § 6

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Publicznego Przedszkola
im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem

Załącznik nr 1 do Regulaminu

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji

monitoringu wizyjnego na terenie

Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny

w Skępem ”

Wykaz miejsc w których znajdują się kamery monitoringu:

  1. Jedna kamera przed wejściem do budynku skierowana na wejście

  2. Jedna kamera skierowana na zaplecze budynku Przedszkola

  3. Jedna kamera na korytarzu budynku

  4. Miejsce rejestracji obrazu z monitoringu- Gabinet Dyrektora

  5. Miejsce przechowywania danych – Gabinet Dyrektora

Załącznik nr 2 do Regulaminu

funkcjonowania obsługi i eksploatacji

monitoringu wizyjnego na terenie

Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny

w Skępem

Rejestr udostępnionych nagrań z monitoringu wizyjnego na terenie Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem

Lp.

Dane wnioskodawcy

Numer sprawy

Data złożenia wniosku

Przedmiot wniosku

Osoba załatwiająca wniosek

Sposób załatwienia wniosku

Potwierdzenie odbioru nośnika

Podpis osoby składającej wniosek

Podpis osoby

udostępniającej

nagranie

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

ZARZĄDZENIE NR 03/2019

z dnia 21.01.2019 roku

Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępe

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych.

Na podstawie art. 24 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Politykę Ochrony Danych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21.01.2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 02/2019

z dnia 21.01.2019 roku

Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem
w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się rejestr czynności przetwarzania danych osobowych stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych jest prowadzony w formie pisemnej,
w tym również w formie elektronicznej.

§ 3

Wprowadzanie zmian w treści rejestru czynności przetwarzania nie wymaga zmiany niniejszego zarządzenia.